Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Gaaffeestje

E-mail: info@gaaffeestje.nl

Website: www.gaaffeestje.nl

Definities

 1. Gaaffeestje: Gaaffeestje, gevestigd te Zeewolde onder KvK nr. 87876957
 2. Klant: degene met wie Gaaffeestje een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Gaaffeestje en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Gaaffeestje.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Gaaffeestje hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffing en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Gaaffeestje hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Gaaffeestje te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Gaaffeestje niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, ten zij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Gaaffeestje mag bij het aangaan van de overeenkomst 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen na levering te hebben voldaan.
 3. Gaaffeestje behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van diensten of producten.

 

Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Gaaffeestje gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet- handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer een klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Gaaffeestje.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Gaaffeestje zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Gaaffeestje op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Gaaffeestje, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gaaffeestje te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Gaaffeestje gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Gaaffeestje roept het recht van reclame in doormiddel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Gaaffeestje, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • de producten niet zijn gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de verzegelde enveloppen nog intact zijn, ongeopend
 • de kledingstukken in originele verpakking zitten en niet zijn gedragen
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product ontvangen na bestelling
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via; info@gaaffeestje.nl.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Gaaffeestje, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt ter vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Gaaffeestje heeft geretourneerd, dan zal Gaaffeestje eventuele door de consument betaalde verzenkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestellingen aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Gaaffeestje voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument de volledige bestelling retourneert naar het door Gaaffeestje aangegeven retouradres.

Opschortrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Gaaffeestje kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dit geval producten van de klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Gaaffeestje heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Gaaffeestje.
 3. Gaaffeestje is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Gaaffeestje te verrekenen met een voordering op Gaaffeestje.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Gaaffeestje blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Gaaffeestje op grond van wat voor met Gaaffeestje gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Gaaffeestje zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Gaaffeestje een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Gaaffeestje het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Gaaffeestje, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Gaaffeestje het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Gaaffeestje kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Gaaffeestje opgeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische ) bevestiging heeft gekregen van Gaaffeestje.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Gaaffeestje niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebbe afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien een verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c q. de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Gaaffeestje niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Gaaffeestje, bij gebreke waarvan Gaaffeestje niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot de producten is niet van toepassing.
 2. Alle producten zijn voor eenmalig gebruik.

Ruilen

 1. Het ruilen van de gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c q. alle losse onderdelen in originele verpakking en enveloppen origineel verzegeld.
  • het product is niet gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Gaaffeestje tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Gaaffeestje geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Gaaffeestje geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. De consument dient Gaaffeestje uiterlijk 7 dagen na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. De klant geeft daarbij een gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Gaaffeestje in staat is hierop adequaat te reageren.

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Gaaffeestje.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Gaaffeestje ook daadwerkelijk ( tijdig) bereikt.

 Aansprakelijkheid Gaaffeestje

 1. Gaaffeest is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Gaaffeestje aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Gaaffeestje is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de geleverde artikelen.
 4. Indien Gaaffeestje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s , kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website/producten zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Gaaffeestje vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gaaffeestje toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Gaaffeestje niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gaaffeestje in verzuim is.
 3. Gaaffeestje heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gaaffeestje kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van overeenkomst

 1. Indien na afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaald in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Gaaffeestje in de nakoming van enig verplichting ten aanzien van de klant niet aan Gaaffeestje kan worden toegerekend in een van de wil van Gaaffeestje onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Gaaffeestje kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestanden ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Gaaffeestje 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Gaaffeestje er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalender dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Gaaffeestje is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Gaaffeestje is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Gaaffeestje zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Gaaffeestje.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Gaaffeestje bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gaaffeestje gevestigd is/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 14 januari 2023